Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.leukstekraamcadeaus.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kraamcadeaus en alle aanverwante artikelen aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet
door partij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien de klant verwijst naar zijn / haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Leukste kraamcadeaus in gestemd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde uitsluitend kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
5. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon van de rechtspersoon die met leukste kraamcadeaus en contractuele relatie van
welke aard dan ook van de staat komt te staan.
6. Leukste kraamcadeaus behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en / of aan te vullen.
7. Door het gebruik van de internetsite van leukste kraamcadeaus en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en
plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8. Leukste kraamcadeaus bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn in
geval dat eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Levering en Verzendkosten.

1. Leukste kraamcadeaus heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, wij reserveren de bestelde artikelen 5 dagen, zodra wij de betaling
hebben ontvangen sturen wij de bestelde artikelen direct op, wij leveren uitsluitend na vooruitbetaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in geval dat gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
2. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.
3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per
e-mail of telefonisch worden gemeld.
4. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5. Bij leveringen in het buitenland Kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Leukste kraamcadeaus is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post.nl
7. Pakketten worden verzonden met Post.nl, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor bedragen de kosten € 5,95 per pakket binnen Nederland.
8. U kunt ook kiezen voor avondbezorging dit is van maandag tot vrijdag tussen 18:00 en 22:00 de extra kosten hiervoor zijn € 1,95 per pakket binnen Nederland.
9. Ook bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw pakket af te halen bij een van de postNL locties bij u in de buurt. Uw pakket blijft daar max. 5 dagen liggen, daarna wordt deze retour gestuurd aan ons. Indien u uw pakket niet hebt opgehaald binnen de 5 dagen en wij deze opnieuw moeten verzenden naar u dient u zowel de gemaakt retour kosten als de nieuwe verzendkosten te voldoen. ( 1x retour kosten € 5,95 + 1x nieuwe verzond kosten € 5,95 = € 11,90 )
10.GRATIS verzending vanaf € 60,- (Avondbezorging uitgesloten)
11. Brievenbuspost de verzendkosten bedragen € 4,50 binnen Nederland, brievenbuspost wordt niet iedere dag bezorgd door postNL daardoor kan het langer duren dan mogelijk is.
12. PostNL biedt het bestelde pakket 1x aan op uw huisadres ( indien u dit invult), bent u niet thuis dan wordt het pakket direct naar het dichtstbijzijnde afhaalpunt gebracht, het pakket ligt daar max. 5 dagen, heeft u het pakket niet opgehaald binnen het gestelde termijn van 5 dagen dan wordt het pakket retour gestuurd aan Leukste kraamcadeaus.
Zodra wij het pakket hebben ontvangen nemen wij contact met u op, u dient de retour (€ 5,95) en de verzendkosten (€ 5,95) aan Leukste kraamcadeaus te voldoen, alvorens Leukste kraamcadeaus het pakket opnieuw naar u verzend.
13. Leukste kraamcadeaus bewaar de retour gekomen pakket max. 14 dagen, daarna worden deze pakketten vernietigd.
14. Reageer / betaald u niet binnen het gestelde termijn van 14 dagen dan vernietigen wij het pakket, Leukste kraamcadeaus verleend geen restitutie aan u.
15. Vanaf 2020 berekent PostNL een piektoeslag om ook in de laatste en tevens drukste periode van het jaar de kwaliteit van de verwerking en bezorging van pakketten te kunnen waarborgen.
De piektoeslag bedraagt € 0,30 per pakket extra dat wordt verstuurd en geldt voor iedere bestemming.
De piektoeslag geldt in de periode van vrijdag 20-11-2020 t/m 31-12-2020.
16. Spoedbestelling kan worden gedaan van maandag t/m donderdag. Op spoedbestellingen wordt geen restitutie verleend.
17. Wenst u een kaartje bij de bestelling, dan dient u bij factuuradres uw eigen adres op te geven, en bij afleveradres dient u het adres van de trotse ouders in te vullen, doet u dit niet dan voegt Leukste kraamcadeaus ook geen kaartje toe aan de bestelling. Leukste Kraamcadeaus moet altijd een factuuradres hebben van de gene die de bestelling heeft geplaatst voor de administratie en voor eventuele correspondentie.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud.

1. Leukste kraamcadeaus blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment
dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende
schade en kosten voor zijn / haar rekening. Eventuele retourzendingen aan leukste kraamcadeaus zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van
redenen geschieden.

Artikel 4: Prijzen en betalingen.

1. Alle door leukste kraamcadeaus vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro `s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld van schriftelijk overeengekomen.
2. De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten
aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor
rekening van de klant.
4. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald
5. Betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend / eventuele administratiekosten en kosten voor extra services over op bankrekening NL51INGB0006369286
van de ING BANK te Spijkenisse, ten naam van Leukste Kraamcadeaus te Spijkenisse, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.
6. De betaling dient vooraf plaats te vinden en wel binnen 5 dagen. In deze periode cq. overboekingstijd zijn de bestelde artikelen 5 dagen voor u gereserveerd.
7. Voor betalingen uit het buitenland, dienen de extra kosten voor de overschrijving door de klant gedragen / betaald te worden. Dit kan per land verschillen neem hiervoor ten alle tijden
contact op met uw eigen bank.
8. Is Leukste Kraamcadeaus genoodzaakt de betaling retour te storten, dan dient de klant hiervoor de kosten te dragen, zowel de extra kosten voor de overschrijving als de kosten van de
bank. Zijn de overschrijvingskosten naar ons verlegd dan is Leukste Kraamcadeaus genoodzaakt deze kosten van het totaal bedrag af te halen, aangezien deze kosten voor de klant zijn.

Artikel 5: Ruilen en herroepingsrecht.

1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u leukste kraamcadeaus daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
14 werkdagen na de aflevering, nadat althans constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk via e-mail gemotiveerd kennis te geven.
2. Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen
hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, via postNL. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal
het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht
kunt u contact met ons opnemen via info@leukstekraamcadeaus.nl
3. Bestellingen die speciaal besteld of op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.
4. Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde bedrag leukste kraamcadeaus.
5. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
6. Vanwege het persoonlijke karakter van bedrukte (gepersonaliseerde) producten zijn onze producten uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet retour worden gestuurd of ruilen.
Hiermee wordt o.a. Little Dutch, Geboorteblokken enz. bedoeld. Echter is er een uitzondering op de regel, is er een gepersonaliseerd cadeau door ons toedoen verkeerd bedrukt dan kunt u deze retour
sturen, neem hiervoor binnen 5 dagen contact met ons op en wij zorgen dat het als nog juist naar u verzonden wordt.
7. Producten die gekocht in de aanbieding, sale en/of koopjeshoek kunnen niet retour worden gestuurd.

Artikel 6: Klachtenregeling & Geschillen.

1. Leukste kraamcadeaus beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leukste kraamcadeaus, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij Leukste kraamcadeaus ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 a 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Leukste kraamcadeaus binnen de termijn van 4 a 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Leukste kraamcadeaus. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door
de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Leukste kraamcadeaus als consument stemmen in met deze bindende
uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen Leukste kraamcadeaus niet op, tenzij Leukste kraamcadeaus schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Leukste kraamcadeaus, zal Leukste kraamcadeaus naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
8. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar-den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
woonachtig is in het buitenland.
9. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 7: Gepersonaliseerde artikelen

1. De stickers van de gepersonaliseerde artikelen zijn van goede kwaliteit dat ze normaal nooit van de producten af kunnen gaan, houdt wel uw kinderen altijd in de
gaten zodra zij met deze artikelen gaan spelen. Dit is geheel voor eigen risico.
2. De gepersonaliseerde artikelen worden beplakt zoals afgebeeld op www.leukstekraamcadeaus.nl
3. Wij plaatsen enkel cijfers (de datum is ten alle tijd een numeriek)  en letters op de gepersonaliseerde artikel tenzij anders staat vermeld.
4. Wij plaatsen geen symbolen of andere tekens op de gepersonaliseerde artikel tenzij anders staat vermeld.
5. Wenst u een andere indeling, tekst, logo of symbool op een gepersonaliseerd artikel, dient u eerst contact op te nemen met leukste kraamcadeaus via
info@leukstekraamcadeaus.nl of telefonisch 06-48351068, hier kunnen extra kosten aan verbonden zitten dit wordt bepaald door leukste kraamcadeaus,  met
een maximum van € 2,50 per artikel.
6. Is uw indeling, tekst of symbool goedgekeurd door leukste kraamcadeaus dan dient u de bestelling binnen 5 dagen te plaatsen, u dient bij opmerkingen kort
samen te vatten wat er afgesproken is tussen u en leukste kraamcadeaus, daarna komt u aanvraag te vervallen.
7. Plaatst u zonder overleg met leukste kraamcadeaus  toch een andere tekst, symbool of logo op een gepersonaliseerde artikel, leukste kraamcadeaus hoeft dit
niet te plaatsen op het door u bestelde artikel.
8. Besteld u een gepersonaliseerd artikel voor 12:00 uur en betaald u deze met IDEAL dan wordt deze dezelfde dag nog verzonden, uitgezonderd zijn de artikelen die in overleg met
leukste kraamcadeaus zijn goedgekeurd voor eventuele wijzigingen, hiervoor bedraagt de levertijd max. 2 werkdagen.
9. Vanwege het persoonlijke karakter van bedrukte (gepersonaliseerde) producten zijn onze producten uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet retour worden gestuurd en zijn dan
ook uitgesloten van ruilen.
Hiermee wordt o.a. Little Dutch, Geboorteblokken enz. bedoeld. Echter is er een uitzondering op de regel, is er een gepersonaliseerd cadeau door ons toedoen verkeerd bedrukt dan kunt u deze retour
sturen, neem hiervoor binnen 5 dagen contact met ons op en wij zorgen dat het als nog juist naar u verzonden wordt.

Artikel 8: Overmacht.

1. In geval van overmacht is leukste kraamcadeaus niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel van gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, merk, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers van andere
ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)
netwerk van de verbinding van de gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom.

1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen van andere uitingen met betrekking tot de
producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij leukste kraamcadeaus, haar toeleveranciers van de andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en / of dergelijke rechten, waaronder begrepen. Tevens al dan niet
octrooieerbare technische en / of commerciële, methoden en concepten.
3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van leukste kraamcadeaus, haar toeleveranciers van de andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat
om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Digitale & Gedrukte Kortingscodes

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door leukstekraamcadeaus.nl.
2. Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres ( U dient zich aan te melden als klant ). De kortingscode werkt alleen als het betreffende
e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende
een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
4. Kortingscodes uitgegeven door leukste kraamcadeaus kun je gebruiken voor aankopen bij leukste kraamcadeaus.
5. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
6. Kortingscodes uitgegeven door leukste kraamcadeaus kunnen tevens niet gebruikt worden voor de aankoop van producten die worden verzonden buiten Nederland en België.
7. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
8. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
9. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
10. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
11. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en
die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
12. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
13. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
14. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
16. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Het inwisselen van je kortingscode is heel eenvoudig:

1.De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode.
2.Leg een of meer artikelen in je winkelwagentje.
3.Ga naar "Bestellen".
4.Na het inloggen en controleren van je gegevens kun je, voor zover dat nodig is (en er geen sprake is van de situatie onder 2), bij het betalen de kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op via info@leukstekraamcadeaus.nl of bel naar 06-48351068.

Artikel 11: Aanbiedingen.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, week deal, afprijzingen die worden aangeboden door leukstekraamcadeaus.nl
2. De aanbieding is zo lang de voorraad strekt.
3. Producten die in de aanbieding zijn kan je niet retour sturen.
4. Het is niet mogelijk om aanbiedingen te reserveren.
5. Wenst u een aanbieding aan te schaffen dient men dit af te ronden met een succesvolle IDEAL betaling.
6. Kiest u voor vooraf overmaken dan verwijderen wij de bestelling direct, we stellen u hiervan op de hoogte door middel van een mail.
7. Producten die gekocht in de aanbieding, sale en/of koopjeshoek kunnen niet retour worden gestuurd.

Artikel 12: Privacy cliënt.

1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door leukste kraamcadeaus vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
2. Daarbij neemt leukste kraamcadeaus de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht. Zie hiervoor onze privacyverklaring.

Artikel 13: Diversen.

1. Leukste kraamcadeaus is gevestigd te Spijkenisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 51837080 Btw-identificatienummer is NL002192677B48
2. Gelieve alle correspondentie te zenden aan Leukste kraamcadeaus te Mandolinestraat 13, 3208 DJ Spijkenisse of naar het Email: info@leukstekraamcadeaus.nl

© 2011 Leukste kraamcadeaus, Alle rechten voorbehouden(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Vragen ?

Klik hier voor veelgestelde vragen?

Staat uw vraag er niet tussen klik dan hier voor het contactformulier, en binnen 12 uur heeft u antwoord terug.

Wilt u liever telefonisch contact?

Wij zijn bereikbaar via
06-48351068
maandag - donderdag 09:00 tot 17:00
vrijdag 9:00 tot 15:00

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2020 Leukste kraamcadeaus | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.